Til toppen

Energianalyse og nettkvalitet

Hva innebærer begrepet nettkvalitet?

Forskrift om leveringskvalitet (FOL) regulerer bla. kvaliteten på spenningen i det norske kraftsystemet. FOL er basert på den europeiske standarden EN50160, men er på enkelte områder strengere.

Nettselskapene er ansvarlige for spenningens kvalitet, og sørger for at den overholder kravene i forskriftene eller vilkårene som er avtalt. Også nettimpedansen er deres ansvar, frem til forbrukers tilkoblingspunkt. Derfra er det forbrukerens eget ansvar. 

En forbruker får levert en spenning, og forskriften regulerer kvaliteten på denne spenningen med hensyn til kurveform, størrelse og frekvens. Dette betyr ikke at strømmen er uvesentlig, for det er den absolutt ikke – både spenning og strøm er viktige og derfor bruker vi det bredere begrepet «nettkvalitet». Men det er spenningen som er det leverte produktet, strømmen er et resultat av lastene som forbrukeren setter inn i nettet. 

Hva er konsekvensene av dårlig nettkvalitet?

En vanlig problemstilling i dag er strømmer som inneholder harmoniske frekvenser. Harmoniske et biprodukt av moderne elektronikk og konsekvensene kan være uventet tripping av vern / jordfeilbrytere eller overoppheting av motorer, kabler og komponenter. Vi kan ikke «se» nettkvaliteten, men vi ser fenomener som kan være et resultat av dårlig nettkvalitet. Disse fenomenene kan forårsake driftsstans, produksjonstap og potensielt farlige situasjoner, men også økt strømforbruk og økonomiske tap på grunn av avbrudd og økte vedlikeholdsutgifter.

Men skyldes disse fenomenene dårlig nettkvalitet? Eller kan de ha andre årsaker? Det behøver ikke ha noe med dårlig nettkvalitet å gjøre, men kan eksempelvis være et resultat av mekaniske feil eller isolasjonsproblemer. Dette kan du bare avgjøre ved å foreta målinger. Nødvendige tiltak kan iverksettes avhengig av hva målingene viser. 

Vi veileder deg til valg av riktig instrument

Energistudier?
Laststudier – kun måle strøm ifm. dimensjonering?
Feilsøking?
Måling av harmoniske?
Registrering av spenningshendelser?
Se kurveformen bak en hendelse?
Se transienter?
Maksimal spenning og strøm?
Mulighet for å måle DC strøm?
Sikkerhetskategori?

Hva er forskjellen på klasse A og klasse S instrumenter?

Den internasjonale standarden for nettkvalitetsinstrumenter IEC 61000-4-30 definerer målemetoder, funksjonalitet og nøyaktighet på instrumentene.
Mens målenøyaktigheten er svært høy for klasse A instrumenter, er kravene til målenøyaktighet, antall parametre som skal logges og pris lavere for klasse S instrumenter. 

IEC 6100-4-30; klasse S
Dette er instrumenter som egner seg spesielt godt for laststudier, energivurderinger og basis nettkvalitetsanalyse.

IEC 61000-4-30; klasse A 
Denne serien instrumenter oppfyller den strengeste klassen og brukes til feilsøking, kvantifisering av energiforbruk og analyser av spenningssystemet. Det gjør det enkelt å sammenligne målte verdier mot grensene i FOL internt i eget anlegg, både for å sjekke om du faktisk får riktig spenningskvalitet levert, men også for å sjekke at du har god kvalitet videre utover i anlegget.
Med et klasse A instrument kan du sammenligne dine resultater med andres, og være sikker på at du kan utveksle informasjonen med andre involverte parter.